Blue Flower

Η Επιληψία είναι η νόσος που χαρακτηρίζεται από σπασμούς ή και παροδικές μεταβολές του επιπέδου συνείδησης, οι οποίες προέρχονται από ανώμαλη ηλεκτρική δραστηριότητα στον εγκέφαλο.

Οι ασθενείς που δεν απαντούν ή αποκτούν αντοχή στη συντηρητική φαρμακευτική θεραπεία, μπορεί να αποτελέσουν υποψήφιους για χειρουργική θεραπεία. Ειδικότερα ως φαρμακοανθεκτική επιληψία ορίζεται η παρουσία μίας ή περισσοτέρων επιληπτικών κρίσεων (σύμπλοκων εστιακών ή δευτερογενών γενικευμένων) ανά μήνα, για δύο συνεχή χρόνια, παρά την δοκιμή τουλάχιστον τριών διαφορετικών συνδυασμών αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Οι ασθενείς αυτοί υποβάλλονται σε ένα εκτεταμένο προεγχειρητικό έλεγχο, ο οποίος αποσκοπεί στον όσο πιο ακριβή προσδιορισμό της επιληπτογόνου εστίας και είναι δυνατόν να περιλαμβάνει:
    * Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ρουτίνας (ΗΕΓ)        
    * Βιντεο-ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, δηλαδή ΗΕΓ μακράς διάρκειας σε συνδυασμό με βιντεοσκόπηση με σκοπό την καταγραφή τουλάχιστον τριών διαδοχικών επιληπτικών κρίσεων.
    * Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου (MRI) με ειδικές τεχνικές και δυνατότητα ογκομετρικής ανάλυσης της επιληπτογόνου περιοχής.
    * Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία εγκεφάλου (functional MRI).
    * SPECT και PET
    * Νευροψυχολογικός έλεγχος
    * Ψυχιατρική εκτίμηση
    * Wada test, για καθορισμό της ημισφαιρικής πλαγίωσης του λόγου και της μνήμης.
    * Επεμβατικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με τοποθέτηση ηλεκτροδίων, επισκληριδίως, υποσκληριδίως ή ενδοεγκεφαλικά.
    * Διεγχειρητικό ηλεκτροφλοιογράφημα (ΗΦΓ) και διεγχειρητικός φλοιϊκός ερεθισμός για εγκεφαλική χαρτογράφηση.

Οι επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα είναι:
α) Εκλεκτική αμυγδαλοϊπποκαμπεκτομή και / ή κροταφική λοβεκτομή. Οι χειρουργικές αυτές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν το σύνδρομο της σκλήρυνσης ιπποκάμπου ή έσω κροταφικής σκλήρυνσης (mesial temporal sclerosis), που αποτελεί και την πιο συχνή υποκείμενη παθολογία των ασθενών με κροταφική επιληψία. Τα ποσοστά μετεγχειρητικού τερματισμού των κρίσεων είναι ικανοποιητικά και φθάνουν στο 94-97% σε περίπτωση μονόπλευρης ατροφίας ιπποκάμπου με συμβατό ΗΕΓ και φυσιολογικό αντίπλευρο ιππόκαμπο.


β) Εξωκροταφική εκτομή της επιληπτογόνου έλικας του εγκεφάλου. Στις περιπτώσεις αυτές οι πιο συνήθεις αιτίες της επιληπτιογόνου δραστηριότητας αποτελούν η φλοιώδη δυσπλασία, οι εξεργασίες χαμηλής κακοήθειας, οι τραυματικές και μετεγχειρητικές ουλές, οι αγγειακές δυσπλασίες κ.ά.


γ) Ημισφαιρεκτομή. Εφαρμόζεται σπανίως σε σύνδρομο Rasmussen’s.


δ) Διατομή του μεσολοβίου για να παρεμποδιστεί η διάδοση της επιληπτικής δραστηριότητας μεταξύ των εγκεφαλικών ημισφαιρίων.


ε) Πολλαπλές υποφλοιώδεις διατομές κατά Morrell για να παρεμποδιστεί η διαφλοιική διάδοση της επιληπτικής δραστηριότητας.


στ) Ερεθισμός του (αριστερού) πνευμονογαστρικού νεύρου με διεγέρτη (Vagus Nerve Stimulation – VNS) για ασθενείς που δεν έχουν εξαιρέσιμη επιληπτική εστία στον εγκέφαλο.


ζ) Εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση. Έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια ως πιθανή θεραπευτική προσέγγιση στις περιπτώσεις που η εφαρμογή των ανωτέρω τεχνικών έχει αποκλεισθεί. Οι στόχοι που έχουν περιγραφεί στη βιβλιογραφία είναι ο πρόσθιος θαλαμικός πυρήνας (ΑΤΝ), ο εσω-κεντρικός θαλαμικός πυρήνας (CM), ο υποθαλαμικός πυρήνας (STN), ο κερκοφόρος πυρήνας, το σύμπλεγμα της αμυγδαλής-ιπποκάμπου και ο οπίσθιος υποθάλαμος. Συστήματα ανοικτού κυκλώματος (οpen-loop) αλλά και προηγμένα κλειστού κυκλώματος (closed-loop) με δυνατότατα ανίχνευσης της ανώμαλης ηλεκτροφυσιολογικής δραστηριότητας, έχουν εμφυτευθεί προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός έλεγχος της επιληπτικής κρίσης εν τη γενέσει της.


Στην Κλινική μας λειτουργεί μια πλήρης Μονάδα, η οποία διαθέτει όλο το εξειδικευμένο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια φαρμακοανθεκτική επιληψία. Σε αυτόν περιλαμβάνει και ο ειδικά εξοπλισμένος θάλαμος της Video-Eγκεφαλογραφίας όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί 24ωρη καταγραφή επιληπτικών κρίσεων στα πλαίσια του προεγχειρητικού ελέγχου του ασθενούς. Στην Κλινική πραγματοποιείται όλο το φάσμα των εξειδικευμένων επεμβάσεων επιληψίας.